مهندس محمد رضا ابراهیمیان 09126855163

تحقیق و توسعه و تولید سفارشی و اختصاصی انواع مرکب های چاپ، رنگ و کوتینگ بنا بر نیاز مشتری
 
اسماالله مناسب برای دانشمندان ،پژوهشگران ،مخترعان و کسانی که کار فکری دارند.
ساعت ۱:٢٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٩/۳٠  

به نام خدا

مدیر و خالق هستی خداوند بزرگ است . و خدای یکتا دارای نام های نیکویی است ،که به ما انسانها دستور داده است، با این نام های نیکو او را بخوانیم .

اسماء الله دارای ظاهر و باطنی است .که ظاهر نوشتاری آن از واژه ها ساخته شده است. ولی باطنی ژرف و واقعی دارد که برای همه روشن نیست . ولی افراد می توانند با ورد زبان قرار دادن این اسماءالله و تفکر در بطن آن، و سعی در پیاده سازی آن اسماء در وجود خود،  از آن بهره ببرند. وخود را متخلق به آن کنند.

در اینجا آن اسمائی را که مفید برای مخترعان و دانشمندان و محققان است بهمراه خواص و آثار آنها ، آورده شده است . امید است مفید فایده افتد.

الخالق: فرد دست به هرکاری که بزند از عهده ی آن بر می آید. ودر صنعت خود می تواند یگانه روزگار شود.

العلیم : رفته رفته به فرد علم لدنی اعطا می شود.

البصیر : به بصیرت و بینایی در کار ها می رسد.

الخبیر : از امور پنهانی باخبر می شود.

الحکیم :فرد حکمت اشیاء و علوم را درمی یابد.

المحیی : فرد  ذهن و هوش زیادی برای یاد گیری علوم می یابد ودر برخورد با مجهولات با تکرار این اسم باذن الله آن مجهول برای او مکشوف می شود.

المحیط : سبب احاطه بر علوم می شود.و هوش و ذکاوت زیادی در یادگیری علوم می یابد.

الاول : باعث یمن و برکت در عمر و زنگی می شود.

السریع : باعث سریع شدن انجام کارها می شود.

الحسیب: باعث نظم و انضباط در کارها و امور می شود.

                                                                                         موفق باشید

                                                                                 محمد رضا ابراهیمیان