مهندس محمد رضا ابراهیمیان 09126855163

تحقیق و توسعه و تولید سفارشی و اختصاصی انواع مرکب های چاپ، رنگ و کوتینگ بنا بر نیاز مشتری
 
خلاقیت الهی و خلاقیت شیطانی
ساعت ۱:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۸/۱۸  

به نام خدا

ذهن و فکر و روح آدمی آبشخورها و ورودی هایی دارد.که متاثر از محیط بیرون است. که در مغز و فکر و وهم و خیال انسان ،روی این ورودی ها تجزیه و تحلیل و بررسی و دسته بندی و ترکیب بندی جدید و... انجام می شود.ویک خروجی به شکل ایده ،فکر نو ، طرح ، تئوری ، راه حل ، و..بوجود می آید.

ورودی هااز طریق  چشم ،گوش ، زبان ،لامسه ، بو ویا الهام، وارد روح و روان ادمی می شود.وپردازش می شود. ویک خلاقیت،  یا ایده، یا راه حلی، به انسان می دهد.

خداوند حکیم و خلاق و خالق هستی،  در چارچوبه تقوی و احکام اسلام به ما دستوراتی داده است .و برخی از چیز ها را برما واجب و مستحب و مباح  گردانیده است .و به ما گفته است که ای آدمیان شما باید در این محدوده ها باشید .تا ورودی های ذهن و روح شما طیب و طاهر و پاکیزه باشد . تا انچه در ذهن و روح و فکر ومغز شما پردازش می شود.نیز پاک باشد و خروجی شما نیز پاک باشد.

بعبارتی کسی که در محدوده دستورات خداوند زندگی می کند اگر از او خلاقیت یا ایده یا الهامی سر زند ،موجبات خیر و رحمت و سعادت خودش و دیگران است.

ولی کسی که در محدوده حرام یا مکروه زندگی می کند . ورودی های ذهن و روح  او آلوده و نا پاک است .وشیطان که مظهر پلیدی است همنشین اوست. وهرچه در ذهن و روح و فکر او پردازش شود و به بیرون تراوش کند پست و پلید است . و موجب شر و عذاب خودش ودیگران است.

در زمان حاضر و در تاریخ گذشته نمونه های بسیار زیادی از خلاقیت الهی و خلاقیت شیطانی رادیده و یا شنیده اید.

مثلا یک دانشمندایده می دهد که از اترژی هسته ابی برای تولید برق استفاده شود . ویک دانشمند شیطانی ایده می دهد که از انرژی هسته ای برا ی بمب و کشتار استفاده شود.

یک دانشمند از کشف میکروب برای درمان بیماری ، ویک دانشمند دیگراز میکروب  برای ساخت بمب میکروبی استفاده می کند.

گروهی از ماهواره و اینترنت و تلویزیون برای گسترش  فضایل اخلاقی  و عده ای برای تباهی و ترویج فساد از آن استفاده می کنند.

لذا در هر ایده و خلاقیت و الهامی باید مراقب بود که رنگ و بوی الهی داشته باشد نه شیطانی.

بهترین معیار برای تشخیص، رعایت تقوای الهی  است یعنی انجام واجبات و پرهیز از محرمات.و گوش جان سپردن به ولایت .

بسیاری از آدمها مابین این دو گروه هستند. بعنی خلاقیت های انها درصدی الهی و درصدی شیطانی است و ان بستگی به درجه تقوای آنها دارد.

                                                                    موفق باشید-  ابراهیمیان