مهندس محمد رضا ابراهیمیان 09126855163

تحقیق و توسعه و تولید سفارشی و اختصاصی انواع مرکب های چاپ، رنگ و کوتینگ بنا بر نیاز مشتری
 
ارتباط اتسان با خدا
ساعت ۱٠:٤٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٥/۱٢  

به نام خدا

اگر به اطراف بنگرید می بینید دور و بر شما را طبیعت ،ادمیان ، و تکنولوژی و فناوری گرفته است.و شاید کمتر فرصت شود که خودتان و خداوند را نبز حس کنید وببینید.ولی اینها نیز وجود دارند.

هر انسانی باید ارتباط خودش را با ادم ها ،طبیعت ، خدا و خود تعریف کند . وبازشناسد.انسان باید بین این ها بهینه سازی کند و تعادل برقرار کند. تا بتواند زندگی سعادتنمدی را طی کند.

ارتباط انسان با خدا : در اینجا باید پس از مطالعه و تحقیق خدا را شناخت ودر صدد برقراری ارتباط با او بر آمد.ودید خداوند چه نوع زندگی و نظمی را برای او در دین اسلام تعیین کرده است . واز چه چیز های خشنود واز چه چیز هایی نا خشنود می شود.وتمام هم و غم خودش را در رسیدن به الگوی مورد تایید خداوند صرف کند.در این ارتباط انسان ،روح خودش را با خداوند در نماز و عبادات و اذکار پیو ند می زند  .وخودش را از همه ادم ها و طبیعت و حتی هوای نفس خودش می رهاند.ودر تمام حالات دائم الذکر است .و شیرینی مناجات و همنشینی با خدا را می چشد .وآن را با هیچ چیز عوض نمی کند.

یعنی انسان در تعامل با خدا به مقام قرب الهی عروح می کند. وسپس از آنجا تمام ارتباطا تش رابا مردم وطبیعت و خودش تعریف می کند . وجایگاه خودش را در هستی پیدا می کند.وبه آرامش و تعادل می رسد.وزندگی سعادتمندی را میگذراند. ودلش محکم است که کسی را رب انتخاب کرده است .که بهترین مدیر  وبهترین رازق و بهترین مدبر و  ... است .واو را به سر منزل مقصود می رساند.