مهندس محمد رضا ابراهیمیان 09126855163

تحقیق و توسعه و تولید سفارشی و اختصاصی انواع مرکب های چاپ، رنگ و کوتینگ بنا بر نیاز مشتری
 
خدمات

خدماتی که  می توان به شما ارائه کرد، شامل موارد زیر است:

مشاوره

خدمات مهندسی

نحقیق و توسعه دانش بنیان

 تولید سفارشی محصول مورد نیاز شما

راه اندازی خط تولید انواع مرکب چاپ ،رنگ و کوتینگ

انجام پروژه های تحقیقاتی در زمینه انواع مرکب چاپ ،رنگ و کوتینگ

بدست آوردن فرمولاسیون انواع مرکب چاپ ،رنگ و کوتینگ با توجه به نیاز و شرایط شما